สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
(Serra Thailand Council)

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม สมาชิก ห้องเอกสาร


สภาเซอร์ร่าประเทศไทย


สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าและสมาชิกเซอร์ร่าในประทศไทย 
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล (Serra International)  
ธรรมนูญและกฎข้อบังคับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สอดคล้องกับของเซอร์ร่าสากล
และแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล (Serra International Board of Trustees)

ที่ตั้ง
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่
1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 938 7015 ถึง 20 โทรสาร 02 500 0135


 

การดำเนินงาน

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
เป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน กลุ่มตณะเซอร์ร่าในประเทศไทยทั้ง
11 สังฆมณฑล
จำนวน 27 กลุ่ม

มีสมาชิกสามัญ 390 คน สมทบ 260 คน รวม 650 คน
สนับสนุน 30 คน

โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 เขต คือ

ข้อมูลเขต 140
ข้อมูลเขต 172
ข้อมูลเขต 194

 

สรุปจำนวนสมาชิกปี 2021

เขต จำนวน
กลุ่ม
สมาชิก
สามัญ
สมาชิก
สมทบ
สมาชิก
รวม
สมาชิก
สนับสนุน
รายชื่อ
140 11 131 111 242 4 รายชื่อ
172 5 107 54 161 11 รายชื่อ
194 11 152 95 247 15 รายชื่อ
รวม 27 390 260 650 30 รายชื่อ

ตารางจำนวนสมาชิกปี 2021
คลิก

สมุดรายชื่อสมาชิกทั้งหมดปี 2021
คลิก


เขตเซอร์ร่า 140
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า  11 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล 
สมาชิก
สามัญประจำการ 131 คน สมทบ 111 คน รวมทั้งหมด 242 คน

สมาชิกสนับสนุน 4 คน

ที่ ข้อมูลกลุ่ม วันก่อตั้ง วันที่ได้รับรอง หนังสือรับรอง
สังฆมณฑล
1
2
กลุ่มกรุงเทพฯ
กลุ่มวัดเซนต์หลุยส์

1 พฤศจิกายน 1980
?
22 พฤษภาคม 1982
22 มีนาคม 2020
554
1208
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3
4
กลุ่มเชียงใหม่
กลุ่มแม่แจ่ม
8 พฤษภาคม 1987
?
29 กรกฎาคม 1989
?
691
1042
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
5
6
7
8
กลุ่มนครสวรรค์
กลุ่มพิษณุโลก
ลุ่มลพบุรี
กลุ่มวิเชียรบุรี
?
?
17 กรกฎาคม 2009
14 กรกฎาคม 2012
23 กุมภาพันธ์ 1995
15 เมษายน 2001
26 มิถุนายน 2011
16 กันยายน 2012
822
1039
1158
1188
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
9
10
กลุ่มบางนกแขวก
กลุ่มบ้านโป่ง
?
?
?
15 เมษายน 2001
786
1008
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
11
กลุ่มประจวบคีรีขันธ์
4 กรกฎาคม 1993 8 กรกฎาคม 1995
? สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เซอร์ร่าเขต 172
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า 5 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม  ใน 3 สังฆมณฑล คือ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลจันทบุรี
สมาชิก สามัญประจำการ  107 คน สมทบ 54 คน รวมทั้งหมด 161 คน
สมาชิกสนับสนุน 11 คน

ที่ ข้อมูลกลุ่ม วันก่อตั้ง วันที่ได้รับรอง หนังสือรับรอง
สังฆมณฑล
1
กลุ่มเซนต์จอห์น
มกราคม ค.ศ. 1985
30 ธันวาคม 1986
554
1208
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2
กลุ่มนครราชสีมา
8 พฤษภาคม 1987
29 กรกฎาคม 1989
691
สังฆมณฑลนครราชสีมา
3
4
5
6
กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา
กลุ่มวัดโคกวัด (กลุ่มทดลอง)

30 มิถุนายน  1993
30 มิถุนายน  1993
2006
26 มกราคม 2020

12 เมษายน  1992
6 มิถุนายน 2004
26 มิถุนายน 2011
?
789
1065
1151
?
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี

เขตเซอร์ร่า 194
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลภาคอีสาน 3 สังฆมณฑล คือ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี
 
ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าทางการ 11 กลุ่ม 
สมาชิก
สามัญประจำการ  152 คน สมทบ 95 คน รวมทั้งสิ้น 247 คน
สมาชิกสนับสนุน 15 คน

ที่ ข้อมูลกลุ่ม วันก่อตั้ง วันที่ได้รับรอง หนังสือรับรอง
สังฆมณฑล
1
2
3
กลุ่มท่าแร่
กลุ่มช้างมิ่ง
กลุ่มท่าแร่ฟาติมา
28 มกราคม 1996
24 เมษายน 2005
2512
10 ตุลาคม 1998
24 กุมภาพันธ์ 2007
15 สิงหาคม 2015
906
1095
1185
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
4
5
6
7
กลุ่มอุบลราชธานี
กลุ่มซ่งแย้
กลุ่มบ้านหนองคู
กลุ่มเซซ่ง
?
?
?
16 ธันวาคม 2014
25 ธันวาคม 1997
25 ธันวาคม 1997
4 มีนาคม 2007
16  ธันวาคม  2014
887
630
1096
1195
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
8
9
10
11
กลุ่มอุดรธานี
กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
กลุ่มโพนสูง
กลุ่มขอนแก่น
27 ธันวาคม 1992
24 ตุลาคม 2004
?
2 สิงหาคม 2009
February 23, 1995
8 กันยายน 2007
?
15 ตุลาคม 2011
821
1101
?
1160
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี


Back to Homepage