กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
 
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
วัดนักบุญลูกา บางขาม
ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180
โทร. 0-3648-9118


คุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโคตร
จิตตาธิการ


เทเรซา  กานต์สินี  กุลศิริวัชรนนท์
ประธาน
karnsi.nee@hotmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002715247850

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ มีคาแอลพิทักษ์   ศิลาโคตร
อันนา บุษบา สนใจ
เทเรซา กานต์สินี กุลศิริวัชรนนท์
เทเรซา ธารา สิงห์สา
มารีอา อรพร พุฒตาลศรี
เทเรซา ธารา สิงห์สา
อันนา เนตรประวีณ์  สุขขีวัด
มารีอา จำเลียง  สิกุลจ้อย
ซูซานนา สุวิมล  สุมานิตย์
มารีอา สุมาลัย ทางดี

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


Back to District 140