เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่
ในสังฆมณฑลนครราชสีมา สังกัดเขต 172

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 เป็นลำดับที่ 905

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 18 คน
ประจำการ 18 คน สมทบ - คน


คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
จิตตาธิการ


มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร
ประธาน


คณะกรรมการปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร
ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มาแซลิโน สมปอง ปทุมมานนท์
มารีอา สุพร  เรือนทอง
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 172