คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา


ที่ตั้ง
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-

ในสังฆมณฑลนครราชสีมา

สังกัด
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998
สังกัดเขต 172 สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 เป็นลำดับที่ 905
ภาพหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 25 คน
ประจำการ 25 คน สมทบ - คน

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
จิตตาธิการ


แบร์นาแด๊ตชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์
ประธาน


คณะกรรมการปี 2018-2019

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ สมบัติ     ประทุมปี

จิตตาธิการ

080-7227958

2. แบร์นา แด๊ด ชบาทิพย์     วัฒนาประสิทธิ์

ประธาน

081-9555737

3. ปียรีนา เบญจพร     ตั้งสุขเกษมสันต์

ว่าที่ประธาน

089-4878104

4. เทเรซา สุปราณี     โรจนรัต

รป.ฝ่ายกิจกรรม

093-3205286

5. มารีอา ชาดา     กรรณิการ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

095-6215837

6. มาร์ธา วีรนาถ     แซ่เจา

รป.ฝ่ายสมาชิก

087-2612454

7. มารีอา ยุพวรรณ     ธาราสิงห์

รป.ฝ่ายสื่อสาร

065-2367335

8. ยอห์น บับติสต์ วีระ     ธาราสิงห์

เลขานุการ

094-3871515

9. โรชารี กาญจนา     นพแก้ว

เหรัญญิก

081-9673265
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มเชอร์ร่า
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2018 ถึง มิ.ย. 2019
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา

Back to District 172