เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
110 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004

 
  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน  1992
องค์การเซอร์ร่าสากลได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการวันที่ 30 มิถุนายน 1993
เป็นกลุ่มที่ 789 ของโลก 
เป็นกลุ่มที่ 5 ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี

กลุ่มจันทบุรีได้จัดปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่  24 ตุลาคม 1993
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนครั้งแรก  27 คน
ปัจจุบันมี (2013) จำนวนสมาชิกสามัญ 18 คน สมาชิกสมทบ 14 คน รวม 32 คนคุณพ่อโทมัส อภิชิต ชินวงค์
จิตตาธิการ


ซีมอน สนทยา วิศพรรณ์

ประธาน


คณะกรรมการ ปี 2014-2015

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อโทมัส อภิชิต ชินวงค์
ยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ 
ซีมอน สนทยา วิศพรรณ์
มารีอา พญ.วรนุช โกศาคาร
ยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ    
อักแนส ตันหยง สวัสดิการ     
อันนา ปิยพร โลหะเวชร
ยอแซฟ วิสอน ประจำเรือ
มารีอาไพรวัลย์ ยนต์พัตร์ 
มารีอา พญ.วรนุช โกศาคาร


 

Back to District 172