เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุร

ที่ตั้ง
วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-
FB: http://www.facebook.com/gabriel.santisuk
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2012

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยรับรองเป็นกลุ่มทดลองวันที่ 16 กันยายน 2012

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 25 คน


จิตตาธิการ
คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง 


ประธาน
มารโก จิรโชติ ศรีธาตุ

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง
มารโก จิรโชติ ศรีธาตุ

จิตตาธิการ
ประธาน
รองประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


ประชุมมีมติก่อกลุ่มทดลองวันที่ 16 กันยายน 2012

 

Back to District 140