เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


(ภาพจาก FB วัดคาทอลิกพระหฤทัย ศรีราชา)

เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20171
โทร.0-38....

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2006
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2011 เป็นลำดับที่ 1151
เป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นกลุ่มที่ 21 ของประเทศไทย
สังกัดเขตเซอร์ร่า 172

ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 36 คน
ประจำการ 29 คน สมทบ 7 คน

คลิกดูภาพวันปฏิญาณตนที่นี่คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวูฒิ
จิตตาธิการฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ประธาน

คณะกรรมการ ปี 2014-2016

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จิตตาธิการ
ผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
เปโตร อำนาจ พึ่งภักดิ์
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
แอกเนส สมาน คันยุไล
มารีอา กอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

Back to District 172