เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
http://www.bangsaenchurch.org/
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.0-3874-5216

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2002
เป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดเขต 172

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004 เป็นลำดับที่ 1065
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 42 คน
ประจำการ 22 คน สมทบ 8 คน สนับสนุน 8 คน


คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล เอส.เจ.
จิตตาธิการ

มารีอาอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ
ประธาน


กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2017 – 2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล เอส.เจ.
อันเดรวิชัย บุญเจือ
มารีอาอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ
เทเรซาจินตนา กรรณิกา
มารีอา กอแร็ตตี อรุณี หอมดํารงค?ศักดิ์
มารีอานิชเนตร  แก้วแดง
มารีอากาญจนา ศรีบัวเอี่ยม
โฟสตีนามัสยา แสวงกิจ
เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล
เทเรซารัชฎา  เล้ากอบกุล

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 
Back to District 172