เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. ....
1110  ถนนพหลโยธิน  ห้าแยกลาดพร้าว
 แขวงลาดยาว  เขตบางเขน   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 511-0367

สังกัดเขตเซอร์ร่า 172
กลุ่มที่ 2 ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รับชาร์เตอร์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1986

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 15 คน รวม 40 คน

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง
จิตตาธิการอาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการ ปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
น.สพ. สมชาย เทวีทิวารักษ์
อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
อยู่ระหว่างการสรรหา
คุณ มนต์จันทร์ หิรัญรามเดช
เปาโล  มนัส สุขสวัสดิ์
คุณ นิพนธ์ แสงประดับ  
คุณ โชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณ สุภาพ เทวีทิวารักษ์
อาจารย์ไชโย เวชยันต์์

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 

Back to District 172