เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมากลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี

 กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี ถือกำเนิดโดยคณะเซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเซนต์จอห์น  นำโดยคุณสุนันท์ แหวนทองคำ และคณะ  ได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวน  และเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน  1992   ในวันนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก   มีผู้สมัครเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งกลุ่ม  13 คน  ที่ประชุมได้เลือก คุณปรีชา  นิยมชาติ  เป็นประธาน  คุณวินัย  ประจำเรือ เป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรม  มีคุณพ่อสมศักดิ์   นามกร  เป็นจิตตาธิการ   แต่เนื่องจากคุณปรีชา  นิยมชาติ  มีภารกิจมาก ไม่ค่อยได้มาประชุม  จึงตกเป็นภาระให้คุณวินัย  ประจำเรือ ทำหน้าที่ประธานตลอดมา   จนถึง 19 ธันวาคม  1992  กลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น 19 คน  ซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อยอยู่

ดังนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 1993  จึงได้รณรงค์หาสมาชิกเพิ่ม  โดยสมาชิกทุกคนต้องพาผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง   กลุ่มได้เชิญคุณพ่อจิตตาธิการเขต และคณะพี่เลี้ยงจากกรุงเทพฯ  เป็นวิทยากร  ทำให้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีก รวมเป็น 33 คน

ต่อมาในวันที่ 30 มิถุนายน  1993  องค์การเซอร์ร่าสากลได้พิจารณาอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ  (ได้รับทราบข่าวเมื่อ  13 สิงหาคม 1993 )  มอบใบชาร์เตอร์ให้เป็นกลุ่มที่ 789  ของโลก  และเป็นกลุ่มที่ 5  ในประเทศไทย

กลุ่มจันทบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตกลงปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่  24 ตุลาคม  1993     มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนทั้งสิ้น  27 คน


รายชื่อสมาชิก

สมาชิกรุ่นที่ 1
จำนวน 27  คน  ปฏิญาณตน วันที่  24  ตุลาคม  1993
1.  คุณกนกนาถ   สมหมาย                                       2.  คุณขวัญใจ   เชียงใหม่
3.  คุณจรูญ  อัตถาหาญ                                           4.  คุณฉอ้อน  หลิมเจริญ
5.  คุณชูศักดิ์   ประมงกิจ                                          6.  คุณตันหยง  สวัสดิการ
7.  คุณถนัด  กิจมงคล   (ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมทบ)    8.  คุณเทวัย  สามิภักดิ์
9.  คุณนิภา  ประจำเรือ                                           10.  คุณนิภา  ประดิษฐ์ศิลป์
11.  คุณบังเอิญ  สุขพัฒน์                                         12.  คุณปราณี  เจริญภูมิ
13.  คุณพิภพ  หรินทรานนท์  (ลาออก)                       14.  คุณเล็ก  จันเขียว  (ถึงแก่กรรม)
15.  คุณวินัย  ประจำเรือ                                            16.  คุณวิทยา  ประจำเรือ  (ลาออก)
17.  คุณสายัญ  โลกานิตย์                                         18.  คุณสลด  ประดิษฐ์ศิลป์
19.  คุณสุธี  วงษ์ชีรี  (ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมทบ)         20.  คุณสายพิณ  ประดิษฐ์ศิลป์ (ลาออก)
21.  คุณสุรินทร์  จิตติรัตน์  (ลาออก)                           22.  คุณสนทยา  วิศพรรณ์
23.  คุณเสนาะ  อานามนารถ  (อยู่ต่างประเทศ )         24.  คุณสมศักดิ์  ปรีชม  (ถึงแก่กรรม)
25.  คุณสมหมาย  เกษมสุข                                       26.  คุณอารมณ์  สุขพัฒน์
27.  คุณวิภา  ประสมผล  (ถึงแก่กรรม)
คงเหลือสมาชิกปฏิบัติการ  17  คน  สมาชิกสมทบ  2 คน  

สมาชิกรุ่นที่  2
จำนวน  6  คน   ปฏิญาณตน วันที่  19  กุมภาพันธ์  1995
1.  คุณวิสอน  ประจำเรือ                                           2.  คุณสมจิต  ประจำเรือ  (ถึงแก่กรรม)
3.  คุณสุวรรณ  สมบูรณ์ดี  (ลาออก)                          4.  คุณสุวรรณา  ปรีดาสุทธิจิตต์  (ลาออก)
5.  คุณอิม  อานาภรณ์                                              6.  คุณศิริพร  ศรีธวัช  ณ อยุธยา
คงเหลือสมาชิกปฏิบัติการ  3 คน

สมาชิกรุ่นที่  3
จำนวน  6  คน  ปฏิญาณตน วันที่  25  กุมภาพันธ์  1996
1.  คุณนิตยา  สินทรัพย์                                            2.  คุณไพรวัลย์  ประจำเรือ
3.  คุณไพรวัลย์  ยนพัตร์                                           4.  คุณยนต์  อานาภรณ์  (ลาออก)
5.  คุณสมคิด  ลือวงษ์                                              6.  คุณอาคม  ยางนึก
คงเหลือสมาชิกปฏิบัติการ  5  คน

สมาชิกรุ่นที่  4
จำนวน  5 คน  ปฏิญาณตน วันที่  27  เมษายน  1997
1.  คุณจารุวรรณ  ศรีโกสัย                                        2.  คุณบุญยงค์  วงเวียน
3.  คุณปรีดา  บุญเหลือ (ถึงแก่กรรม)                         4.  คุณรัศมี  พันธุโสภณ  (ย้ายที่อยู่)
5.  คุณวรนุช  โกศาคาร
คงเหลือสมาชิกปฏิบัติการ  3  คน

สมาชิกรุ่นที่  5
จำนวน  4  คน  ปฏิญาณตน วันที่  14  พฤษภาคม  2000
1.  คุณไพเพ็ญ  อานามนารถ                                    2.  คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
3.  คุณสุริยนต์  ผาสุก                                               4.  คุณอำไพ  จิตติรัตน์ 
คงเหลือสมาชิกปฏิบัติการ  4  คน
ปัจจุบัน  ( 2005 – 2006 )มีสมาชิกปฏิบัติการ  32  คน   สมาชิกสมทบ  2 คน


จิตตาธิการ

1.  คุณพ่อสมศักดิ์  นามกร             ( เมษายน 1992  -  พฤษภาคม  1995 )
2.  คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต          (มิถุนายน  1995 -  พฤษภาคม  2000 )
3.  คุณพ่อสุดเจน  ฝ่นเรือง              (มิถุนายน  2000 -  พฤษภาคม  2002 )
4.  คุณพ่อชัชชัย  รวมอร่าม             (มิถุนายน  2002 -  มิถุนายน  2003 )
5.  คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม          (กรกฎาคม 2003 – ปัจจุบัน )


คณะกรรมการ ปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1. คุณพ่อออกัสติน

จิตตาธิการ

0-3931-1578

 

   กฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์

Chaplain

 

 

2. มารีอา

ประธาน

095-491-4438

 

    วรนุช  โกศาคาร

President

 

 

4. 

ว่าที่ประธาน

085-006-5033

 

    นิกร  ถังเงิน

President elect

 

 

3. ยอแซฟ

รองประธานฝ่ายกิจกรรม

083-598-1682

 

    ชูศักดิ์  ประมงกิจ

Vice President / Activities

 

 

4. อักแนส

รองประธานฝ่ายกระแสเรียก

089-408-7850

 

    ตันหยง  สวัสดิการ

Vice President / Vocation

 

 

5.  

รองประธานฝ่ายสมาชิก

082-339-9257

 

    วิสอน  ประจำเรือ

Vice President / Memberships

 

 

6.  

รองประธานสื่อสาร

085-006-5033

 

    นิกร  ถังเงิน

Vice President / Communications

 

 

7.  

เหรัญญิก

086-768-5047

 

    ไพรวัลย์  ยนพักตร์

Treasurer

 

 

8.  

เลขานุการ

081-723-6213

 

    สยาม  ชาวเรือ

Secretary

 

 

คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อ

อักแนส ตันหยง สวัสดิการ   

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ค.ศ. 1992 – 1995

ตำแหน่ง

1992 – 1994

1994 – 1995

จิตตาธิการ    
ประธาน
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อสมศักดิ์  นามกร
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณสมศักดิ์  ปรีชม
คุณพิภพ  หรินทรานนท์
คุณเทวัย  สามิภักดิ์

คุณพ่อสมศักดิ์  นามกร
คุณสนทยา   วิศพรรณ์
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณนิภา  ประจำเรือ
คุณเสนาะ  อานามนารถ
คุณเทวัย  สามิภักดิ์
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณกนกนาถ  สมหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ค.ศ. 1995 – 1997

ตำแหน่ง

1995 – 1996

1996 – 1997

จิตตาธิการ   
ประธาน   
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณศิริพร  ศรีธวัช ณ อยุธยา
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณวิทยา  ประจำเรือ
คุณกนกนาถ  สมหมาย
คุณตันหยง  สวัสดิการ

คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต
คุณนิภา  ประจำเรือ
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณกนกนาถ  สมหมาย
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณสมศักดิ์  ปรีชม
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณนิภา  ประดิษฐ์ศิลป์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 1997 –  1999

ตำแหน่ง

1997 – 1998

1998 – 1999

จิตตาธิการ                               
ประธาน                                  
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหารจากการ-
-เลือกตั้ง  4  คน

คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณอาคม  ยางนึก
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณบุญยงค์  วงเวียน
คุณสมศักดิ์  ปรีชม
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณวรนุช  โกศาคาร
คุณรัศมี  พันธุโสภณ
คุณสมคิด  ลือวงษ์
คุณเสนาะ  อานามนารถ
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์

คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต
คุณอาคม  ยางนึก
คุณวรนุช  โกศาคาร
คุณกนกนาถ  สมหมาย
คุณรัศมี  พันธุโสภณ
คุณวรนุช  โกศาคาร
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณเสนาะ  อานามนารถ
คุณจารุวรรณ  ศรีโกศัย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 1999 –  2001

ตำแหน่ง

1999 – 2000

2000 – 2001

จิตตาธิการ                               
ประธาน                                  
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหารจากการ-
-เลือกตั้ง  4  คน
คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต
พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณนิภา  ประจำเรือ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณอาคม  ยางนึก
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณสุรินทร์  จิตติรัตน์
คุณนิตยา  สินทรัพย์
คุณจารุวรรณ  ศรีโกศัย
คุณพ่อสุดเจน  ฝ่นเรือง
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณนิตยา  สินทรัพย์
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณไพรวัลย์  ประจำเรือ
คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
คุณไพเพ็ญ  อานามนารถ
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณวรนุช  โกศาคาร
คุณสุวรรณ  สมบูรณ์ดี
คุณตันหยง  สวัสดิการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 2001 –  2003

ตำแหน่ง

2001 – 2002

2002 – 2003

จิตตาธิการ                               
ประธาน                                   
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหารจากการ-
-เลือกตั้ง  4  คน

 

คุณพ่อสุดเจน  ฝ่นเรือง
คุณวินัย  ประจำเรือ
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณไพรวัลย์  ประจำเรือ
คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณจารุวรรณ  ศรีโกศัย
คุณรัศมี  พันธุโสภณ
คุณสยาม  ชาวเรือ
คุณอำไพ  จิตติรัตน์

คุณพ่อชัชชัย  รวมอร่าม
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
พ.ญ. วรนุช  โกศาคาร
คุณรัศมี  พันธุโสภณ
พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
คุณไพรวัลย์  ประจำเรือ
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณจารุวรรณ  ศรีโกศัย
คุณนิภา  ประจำเรือ
คุณอาคม  ยางนึก

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 2003 –  2005

ตำแหน่ง

2003 – 2004

2004 – 2005

จิตตาธิการ                               
ประธาน                                  
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
พ.ญ. วรนุช  โกศาคาร
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณไพรวัลย์  ประจำเรือ
คุณจารุวรรณ  ศรีโกสัย
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณศิริพร  ศรีธวัช ณ อยุธยา
คุณไพรวัลย์  ยนพัตร์

คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณสุริยนต์  ผาสุก
คุณนิตยา  สินทรัพย์
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณไพรวัลย์  ยนพัตร์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 2005 –  2007

ตำแหน่ง

2005 – 2006

2006 – 2007

จิตตาธิการ 
ประธาน
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
คุณขวัญใจ  เชียงใหม่
คุณตันหยง  สวัสดิการ
คุณจารุวรรณ  ศรีโกศัย
คุณชูศักดิ์  ประมงกิจ
คุณสนทยา  วิศพรรณ์
คุณยาใจ  ศรีวิศาลศักดิ์
คุณไพรวัลย์  ยนพัตร์

คุณพ่อยอแซฟ ยอด   เสนารักษ์
มารีอา   ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 
ซีมอน  สนทยา    วิศพรรณ์
ซีมอน     สนทยา    วิศพรรณ์  
มารีอา     วรนุช      โกศาคาร  
อักแนส   ตันหยง   สวัสดิการ 
ลูชีอา   ไพรวัลย์    ประจำเรือ 

ลูชีอา    ขวัญใจ     เชียงใหม่ 
มารีอา  ไพรวัลย์    ยนพัตร์     

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 2007 –  2009

ตำแหน่ง

2007 – 2008

2008 – 2009

จิตตาธิการ         
ประธาน          
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อยอแซฟ ยอด   เสนารักษ์
ซีมอน  สนทยา    วิศพรรณ์
ยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ
อักแนส   ตันหยง    สวัสดิการ
ยอแซฟ     อาคม     ยางนึก     
มารีอา   ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์  
ลูชีอา   ไพรวัลย์    ประจำเรือ 
ยอแซฟ  ชูศักดิ์     ประมงกิจ  
มารีอา  ไพรวัลย์    ยนพัตร์  
  

คุณพ่อยอแซฟ ยอด   เสนารักษ์
ยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ
อักแนส ตันหยง สวัสดิการ
มารีอา พญ. วรนุช โกศาคาร
มารีอา ยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์
อักแนส ตันหยง สวัสดิการ
ลูซีอา ขวัญใจ เชียงใหม่
มารีอา ไพรวัลย์ ยนพัตร์
ซีมอน สนทยา วิศพรรณ์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ค.ศ. 2009 –  2011

ตำแหน่ง

2009 – 2010

2010 – 2011

จิตตาธิการ  
ประธาน    
ว่าที่ประธาน 
รป.ฝ่ายกิจกรรม
รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รป.ฝ่ายกระแสเรียก
รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณพ่อยอแซฟ ยอด   เสนารักษ์
อักแนส   ตันหยง    สวัสดิการ
มารีอา   ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์  
มารีอา    วรนุช    โกศาคาร     
มารีอา  ไพรวัลย์    ยนพัตร์     
มารีอา   ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์  
ยอแซฟ   ชูศักดิ์     ประมงกิจ 
ซีมอน   สนทยา    วิศพรรณ์ 
มารีอา  ไพรวัลย์    ประจำเรือ

คุณพ่อยอแซฟ ประสาน   พงษ์ศิริพัฒน์
มารีอา   ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
ลูชีอา    ขวัญใจ    เชียงใหม่    
มารีอา  ไพรวัลย์    ยนพัตร์     
อักแนส   ตันหยง   สวัสดิการ       
คริสติน  ศิริพร   ศรีธวัช ณ อยุธยา
มารีอา    วรนุช    โกศาคาร 
มารีอา  ไพรวัลย์    ประจำเรือ

คณะกรรมการ ปี 2011-2012

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ผู้ช่วยฝ่ายกระแสเรียก
ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิก
ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสาร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณพ่อเบเนดิกต์ ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณสนทยา  วิศพันธ์
ลูชีอา ขวัญใจ    เชียงใหม่    
อักแนส ตันหยง   สวัสดิการ     
คุณสนทยา   วิศพันธ์      
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
คุณไพรวัลย์ ยนต์พัตร์ 
มารีอา ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 
คุณศิริพร  ศรีธวัช ณ อยุธยา
คุณสายัญ  โลกานิตย์
คุณปราณี  เจริญภูมิ
คุณไพรวัลย์ ประจำเรือ
คุณนิภา ประดิษฐศิลป์

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อเบเนดิกต์ ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
ลูชีอา ขวัญใจ    เชียงใหม่    
อักแนส ตันหยง   สวัสดิการ     
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
คุณไพรวัลย์ ยนต์พัตร์ 
มารีอา ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 

คณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อเบเนดิกต์ ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
คุณสนทยา วิศพรรณ์
ลูชีอา ขวัญใจ    เชียงใหม่    
อักแนส ตันหยง   สวัสดิการ     
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณสนทยา วิศพรรณ์
คุณไพรวัลย์ ยนต์พัตร์ 
มารีอา ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 

 

 

 

Back to District 172