เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง สังกัดเขต 140 เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่
เป็นกลุ่มที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลราชบุรี

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ตมาหนังสือรับรองเลขที่ 1008 ลงวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2001

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการทั้งสิ้น 51 คน (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012)


คณะกรรมการปี 2011-2012
คุณพิทักษ์ ชิดเครือ
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุเทพ    จูสวย
คุณพิทักษ์ ชิดเครือ
คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลป
คุณบุญนิตย์  กล่ำศรี
คุณวารินทร์ จันลา
คุณวิไล จ้องจันตะ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณอภิวันท์ เสนางค์นาถ
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร
คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลป

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
ผู้ช่วยประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


คณะกรรมการปี 2010-2011
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุพจน์   ริ้วงาม
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการ ปี 2009-2010
คุณกัลยา กษิดิกุล
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุพจน์   ริ้วงาม
คุณกัลยา กษิดิกุล
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ
คุณวิไล จ้องจันตะ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร
คุณจีรวรรณ กล่ำศรี          

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2008-09
คุณจีรวรรณ     กล่ำศรี
ประธาน


คณะกรรมการปี 2007-08
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์   
ประธาน

คุณพ่อยอห์น   แปร์ติเล่ 
คุณอภิญญา     มหัคฆพงศ์     
คุณจีรวรรณ     กล่ำศรี
คุณจีรวรรณ      กล่ำศรี          
คุณวีราพร       บุญญฤทธิ์
คุณวารินทร์      จันลา            
คุณวิไล          จ้องจันตะ
คุณบุญนิตย์     กล่ำศรี          
คุณอนันต์ชัย    ทัฬหะกุลธร
คุณอภิวันท์      เสนางค์นารถ   
คุณพิเชษฐ์      รุจิรัตน์

จิตตาธิการ                
ประธาน                   
ว่าที่ประธานปี 08-09
เลขานุการ                
เหรัญญิก                 
รป.กระแสเรียก          
ผู้ช่วยฯ                  
รป. กิจกรรม              
ผู้ช่วยฯ                  
รป. สมาชิก 
รป. สื่อสาร               


 

Back to District 140