สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand

ข้อมูลเซอร์ร่า
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2014

จํานวนเขต 3 เขต
จํานวนกลุ?ม 23 กลุ?ม และกลุ?มทดลอง 3 กลุ?ม
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 733 คน


ตาราง 1 จำนวนสมาชิกปี 2012
ตาราง 2 จำนวนสมาชิกปี 2007
ตาราง 3 เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกปี 2012 กับ 2007
ตาราง 4 สรุปจำนวนสมาชิกปี 2012 กับ 2007

Back to Home Page