กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

รายชื่อสมาชิก

ที่

นักบุญ / ชื่อ-นามสกุล

สถานภาพ

ที่อยู่ / E-mail

โทรศัพท์

วันเกิด

วันปฏิญาณ

 1. 1

เทเรซา ประยูร  สาสาย
Theresa Prayoon Sasay

สามัญ

6 หมู่ 7  ต.นาวัง 
อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ

045-457052  081-966-5890

26/05/1942

04/03/2007

 1. 2

มาร์ตินา ประยงค์  เรืองศรี
Martina Prayong Ruangsri

สามัญ

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

081-282-6099

04/10/1947

04/03/2007

 1. 3

มารีอา สุมาลี  ดาวหน
Maria Sumalee Dawhone

สามัญ

28/3 หมู่ 4 ถ.ราษฎรบำรุง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
sumalee.dawhone@gmail.com

089-864-7604

31/12/1960

04/03/2007

 1. 4

มารีอามักดาเลนา คำ (อนงค์) ทองสม
Maria Magdalen Kam Tongsom

สามัญ

121 หมู่ 3  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

086-372-0812

14/12/1954

04/03/2007

 1. 5

เอลีซาเบธ สังวาล บุญทา
Elizabeth Sangval Boonta

สามัญ

207 หมู่ 3 ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

087-256-5581

03/05/1954

04/03/2007

 1. 6

อักเนส  บังอร  เกื้อกูล
Agnes Bungon Kuakul

สามัญ

36  หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

-

11/03/2017

 1. 7

เทเรซา สว่าง  นิยมธรรม
Theresa Sawang Niyomthum

สามัญ

24 หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

084-417-7123

18/10/1949

04/03/2007

 1. 8

มารีอา อรทัย  บรรเทา
Maria Orathai Buntuo

สามัญ

172  ม.3  บ้านหนองคู  ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

085-479-0147

01/01/1963

04/03/2007

 1. 9

เอลิซาเบธ ลัดดา  หงส์จันทร์
Elizabeth Ladda Hongchan

สามัญ

120 หมู่ 3 ต. นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ  37290

093-554-5053

01/08/1970

11/03/2017

 1. 10

โยวันนา ฉวีวรรณ  วงอาษา
Joanna Chaveewan Wongasa

สามัญ

33 หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

087-241-195

15/04/1960

04/03/2007

 1. 11

ประภาภรณ์   สิมสิงห์
Prapaporn Semsing

สามัญ

6  หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

081-947-5720

17/02/1976

 

 1. 12

มารีอามักดาเลนา กัลยาณี งามวงศ์
Maria Magdalen Kanlayanee Ngamwong

สามัญ

111 หมู่ 3 ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

087-262-6299

02/01/1964

 

 1. 13

มารีอา รัตนาภรณ์  ถาวร
Maria Rattanaporn Thavorn

สามัญ

22 หมู่ 7 ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

061-857-6042

09/10/1966

11/03/2017

 1. 14

มารีอา หทัยชนก  วงศ์อนันต์
Maria Hathaichanok Wong A-nun

สามัญ

อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

093-101-4471

-

11/03/2017

 1. 15

ปีอา อุไรวรรณ  งามวงศ์
Pia U-raiwan Ngamwong

สามัญ

25  หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

093-410-9919

17/06/1973

11/03/2017

 1. 16

มารีอา ทองมี  เจริญตา
Maria Tongmee Jareanta

สามัญ

30  หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

098-629-0835

16/03/1973

11/03/2017

 1. 17

คาเบรียลา จำเนียร  อุดมลาภ
Gabriella Jamnian Udomlap

สามัญ

บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

26/11/1949

04/03/2007

 1. 18

ประนอม ศิลาโคตร
Pranom Silakhot

สามัญ

 

 1. 19

เทเรซา อรัญพร  กาญจนีย์
Theresa Aruyporn Kanjanee  

สมทบ

บ้านหนองคู  ม. 7  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

06/05/1967

04/03/2007

 1.  

ยอห์น คำดี  ตรีเพชร
John Kamdee Trepet

สมทบ

บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

-

04/03/2007

 1.  

มารีอา ชอม จันวงเดือน
Maria Chom Janwongduen

สมทบ

-

04/03/2007

 1.  

มอนิกา จันทร์เพ็ญ เรืองศรี
Monica Junpen Ruangsri

สมทบ

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6 
ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม 
จ.อำนาจเจริญ

-

 

 1.  

ลูซีอา คำนาง  เกื้อกูล
Lucia Kumnang Kuakul

สมทบ

-

04/03/2007

 1.  

ทุมมา ทองทวี
Tumma Tongtawee

สมทบ

71  หมู่ 7 ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

08/04/1948

 

 1.  

เทเรซา ฮู้  ชอกแก้ว
Theresa Hoo Chokqaw

สมทบ

101  หมู่ 6  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

-

11/03/2017

 1. 20

ลูซีอา จันทร์เพ็ญ  ศรีโส     

สมทบ

บ้านหนองคู ม. 3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

-

04/03/2007

 1. 21

เอลิซาเบธ จำปา  ตรีเพชร

สมทบ

บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม   จ.อำนาจเจริญ

-

04/03/2007

 1. 22

เทเรซา ทอง  บุญทา

สมทบ

บ้านหนองคู  ม.3  ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

15/10/1954

04/03/2007

 1. 23

เรจิอา สมใจ  ศรีหารัตน์

สมทบ

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

09/06/1938

04/03/2007

 1. 24

เทคลา ผัน  เกื้อกูล

สมทบ

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

--/--/1943

04/03/2007

 1. 25

ลูซีอา บัวทอง  แก่นกาล

สมทบ

-

04/03/2007

 1. 26

โรซา อำนวย  จันทลาภา

สมทบ

บ้านหนองคู ม. 3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

12/07/1955

04/03/2007

 1. 27

เทกลา สงกา  งามวงศ์

สมทบ

-

04/03/2007

 1. 28

มารีอา บุญยัง  สิงห์ใหญ่

สมทบ

-

04/03/2007

 1. 29

มารีอา น้ำฝน  ก้อนคำ

ย้ายที่อยู่

ไม่ทราบที่อยู่

-

11/03/2017

 1. 30

เอวจีเนีย วารี  ศิลาโคตร

เสียชีวิต

บ้านหนองคู  ม. 3  ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

17/05/1945

04/03/2007

 1. 31

มาร์ธา สวน  นาดี

เสียชีวิต

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

--/--/1926

04/03/2007

 1. 32

อันนา บุญยืน  บุญการ

เสียชีวิต

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

--/--/1935

04/03/2007

 1. 33

มารีอา บัวสอน  นาดี

เสียชีวิต

บ้านโนนหนามแท่ง ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

-

04/03/2007

 1. 34

เอวาริสโต อำนวย  วงศ์อนันต์

เสียชีวิต

-

04/03/2007

 1. 35

ลูซีอา บาง  งามวงศ์

เสียชีวิต

-

04/03/2007

 1. 36

ยวง นาน วงศ์อนันต์

เสียชีวิต

-

04/03/2007

 1. 37

เวโรนีกา วิไล สังวรจิตร

เสียชีวิต

34 หมู่ 3 บ้านหนองคู  ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

18/02/1945

04/03/2007

 1. 38

ลูซีอา จร บุญทา

เสียชีวิต

-

04/03/2007

 1. 39

เปาโล สมาน  งามวงศ์

เสียชีวิต

-

04/03/2007

 1. 40

มาร์ธา อร  แสวงนาม

เสียชีวิต

-

04/03/2007

Back to District 194