เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มโพนสูง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่า

คณะกรรมการ ปี 2010-2011

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

Back to District 172