เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่
ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก .27 คน
สมาชิกทดลอง 4 คน


คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
จิตตาธิการสตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2018-2019

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์ จำปาราช
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
เทเรซา ลออ  ศรีวรกุล
มารีอา อาทิตยา  สกนธวัฒน์
อันโตนีอา นิยม  เหนือกลาง
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
เปโตร นิคม  กายราช
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
ที่ปรึกษา
042 751 185
093 538 3398084 109 9204


042 751 100
081 739 6312

  Back to District 194