/


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น เขต 194
วัดนักบุญเยราร์ด
ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 คน


คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์
thanasingha@yahoo.com
จิตตาธิการ


คุณเกรียงศักดิ์ พึ่งผล
ประธานกลุ่ม

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คุณพ่อ เปาโล สุขุม ธนะสิงห์
ยวง บัปติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
คุณปราณี อุดมสินกุล
ยอแซฟ ปรีดา ไชยพัฒน์
คุณสมพจน์ สมบูรณ์  
คุณพนมจันทร์ ดิลกโกมล
คุณผ่องศรี ไชยพัฒน์ 

จิตตาธิการ     
ประธาน        
อดีตประธาน  
ว่าที่ประธาน 
รองประธานฝ่ายกิจกรรม      
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
รองประธานฝ่ายสมาชิก        
รองประธานฝ่ายสื่อสาร        
เหรัญญิก       
เลขานุการ 

  Back to District 194