เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
ห้องเอกสาร

รายงานการประชุม
เอกสาร
อื่นๆ

รายงานการประชุมปี 2016-2020
* รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ส.ค. 19
* รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ม.ค. 19
* รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ต.ค. 17
* รายงานการประชุมครั้งที่ 4 เม.ย. 18

รายงานการประชุมปี 2011-2015
* จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1 กค 2011.doc
* รายงานการประชุมครั้งที่ 1 กค 2011.docx

รายงานการประชุมปี 2011-2012
* จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1 กค 2011.doc
* รายงานการประชุมครั้งที่ 1 กค 2011.docx

*
จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 2 สค 2011.doc
*
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 สค 2011.docx
*
จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 4 ตค 2011.doc
*
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 มีค 2012.docx
*
จดหมายเชิญประชุม มีค 2012.doc
*
จดหมายเชิญประชุม เมย 2012.doc
ปี 2012-2013
* จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1 (ก.ค.12)

ปี 2013-2014
1 รายงานการประชุม มิ.ย. 2013
2 รายงานการประชุม ก.ค. 2013
3 รายงานการประชุม ส.ค. 2013
4 รายงานการประชุม ก.ย. 2013
จดหมายเชิญประชุมเดือนมกราคม2014
5 รายงานการประชุม ม.ค. 2014
จดหมายเชิญประชุมเดือนเมษายน 2014
6 รายงานการประชุมเม.ย. 2014
จดหมายเชิญประชุมเดือนพฤษภาคม 2014
7 รายงานการประชุม พ.ค. 2014

แผนงานประจำปี
* แผนกิจกรรมปี 2019-2020.doc
* แผนกิจการกลุ่มเซอร์ร่าบางแสนปี 2013-2014
* แผนกิจการกลุ่มเซอร์ร่าบางแสนปี 2012-2013
* แผนงานเซอร์ร่าสังฆมณฑลปี 2007-2008.doc

รายงานประจำปี
* รายงานประจำปี 2018-19.doc
* รายงานกลางปี 2018.doc
* รายงานประจำปี 2017-18.doc
* รายงานประจำปี 2016-17.doc
* รายงานประจำปี 2012.pdf
* รายงานประจำปี 2010-11.doc

จดหมายข่าว
* จดหมายข่าวฉบับพิเศษต้อนรับรูปบุญราศ
* จดหมายข่าวฉบับที่ 1/11 มิ.ย.
* จดหมายข่าวฉบับที่ 2/11 ก.ย.
* จดหมายข่าวฉบับที่ 3/12 ก.พ.

 

อื่นๆ

* หนังสือแต่งตั้งกลุ่มจากเซอร์ร่าสากล
* ร่างระเบียบการใช้เงินกองทุนเซอร์ร่า.doc

ตัวอย่างเอกสารการประชุม
* ต้วอย่าง Annual Report รายงานประจำปี 2011-2012.pdf
* ต้วอย่าง Yearplan แผนกิจกรรมปี 2019-2020.doc
* แบบ Yearplan แบบทำแผนกิจกรรมประจำปี.doc
* ตัวอย่าง จดหมายเชิญประชุม
* ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการประชุม
* ตัวอย่างรายงานการประชุม

 

 

Back to District 172