เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา


ประชุมจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 19 พ.ย.2017
จัดตั้งคณะกรรมการ 18 มี.ค.2018
กลุ่มกรุงเทพ เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง

ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คุณศิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ มีหนังสือลงวันที่ 13 สิงหาคม 2019 ขออนุมัติตั้งกลุ่มเซอร่าวัดเซนต์หลุยส์
พระคาร์ดินัลได้มีหนังสือตอบรับ รับรองกลุ่มเซอร่าวัดเซนต์หลุยส์
โดยมีบาทหลวง ยวงบัปติสตา ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นจิตตาธิการของกลุ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2019 --- ดูเอกสาร

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน


คณะกรรมการปี 2019-2021

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อนักบุญ ชื่อ โทร
1. จิตตาธิการ ยอห์น บัปติสต์ คพ.ชาญชัย ทิวไผ่งาม  
2. ประธานกลุ่ม เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา 093 245-2645
3. รปธ.ฝ่ายกิจกรรม มารีอา มักดาเลนา กัณหา ธุวนาคะ 089 177-5062
4. รปธ.ฝ่ายกระแสเรียก ยอแซฟ เจริญชัย สุกิจเจริญทรัพย์ 089 177-5062
5. รปธ.ฝ่ายสมาชิก เปโตร ปัญญา คู่วิรัตน์ 086 093-4637
6. รปธ.ฝ่ายสื่อสาร อากาธา เหมือนฝัน พลางกูร 061 983-6145
7. เลขานุการ มารีย์ กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ 097 134-2926
8. เหรัญญิก มารีอา กัลยาณี ครุวรรณ 092 724-6227

 

คณะกรรมการปี 2018-2019

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อนักบุญ ชื่อ สกุล โทร
1. จิตตาธิการ ยอห์นบัปติส คพ.ชาญชัย ทิวไผ่งาม  
2. ประธานกลุ่ม เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา 081 752-9444
3. รปธ.ฝ่ายกิจกรรม มารีอา ณัฐธร เติมทองนพคุณ 095 441-6696
4. รปธ.ฝ่ายกระแสเรียก ยอแซฟ บุญชัย ไพศาลวงศ์ดี 085 252-9913
5. รปธ.ฝ่ายสมาชิก ยอแซฟ เจริญชัย สุกิจเจริญทรัพย์ 062 614-6145
6. รปธ.ฝ่ายสื่อสาร มารีอามักดาเลนา กัณหา ธุวนาคะ 089 177-5062
7. เลขานุการ มารีย์ กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ 097 134-2926
8. เหรัญญิก มารีอา กัลยาณี ครุวรรณ 092 724-6227

 

 

Back to District 140