สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม ห้องเอกสาร

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
(Serra Council Of Thailand)
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้การสนับสนุนกลุ่มเซอร์ร่าในประทศไทย 
ที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล (Serra International) ตามธรรมนูญ
และกฎข้อบังคับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ที่สอดคล้องกับธรรมนูญและกฎข้อบังคับของเซอร์ร่าสากล รวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดย
คณะกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล (Serra International Board of Trustees)

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ยอมรับแนวความคิดของเซอร์ร่าสากลบนพื้นฐานที่ว่า 
กลุ่มเซอร์ร่าเป็นองค์กรพื้นฐานหลักของเซอร์ร่าสากล
และตระหนักว่าบทบาทของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือผู้ให้การสนับสนุน
และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเซอร์ร่า

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่
1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 938 7015 ถึง 20 โทรสาร 02 500 0135


คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไท
สมัยที่ 19 วาระปี 2018-2019

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ- นามสกุล  E mail โทรศัพท์
1 จิตตาภิบาลสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คุณพ่อ เปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล charoenv@yahoo.com 081 875 8918
  อธิการบ้านเณรแสงธรรม Rev. Fr. Peter Charoen Vongprachanukul padrepietro55@gmail.com  
2 ที่ปรึกษาสภาฯ ราฟาแอล ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย cnarong@stjohn.ac.th 086-8969393
  อดีตประธานเซอร์ร่าโลก ปี 2004-5 Dr. Raphael Chainarong Monthienvichienchai    
3 ที่ปรึกษาสภาฯ พอล แมรี่ สุวิช  สุวรุจิพร paulms@samart.com 02 279 7575
    Mr. Paul Mary Suvij Suwarujiporn    
4 ที่ปรึกษาสภาฯ ยอแซฟ ประดิษฐ์      โลหะวิริยะศิริ 081 485 0251, 02 675 5091 02 675 5091
  (เขต 140 / กรุงเทพฯ) Mr.Josep Pradit Lohaviriyasiri jueniper@truemail.co.th  
5 อดีตประธานสภาฯ ปี 2017-2018 ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์ somchai@zagro.com 081 803 3475
  (เขต 172 / ศรีราชา) Mr. John bosco Somchai Theveethivarak    
6 ประธานสภาปี 2018 -2019 เปโตร นิคม  กายราช nikhom48@yahoo.com 081 739 6312
  (เขต 194  / ฟาติมา ท่าแร่ ) Mr. Peter Nikhom Kaiyaraj    
7 ว่าที่ประธานสภาฯ ปี 2019-2020 อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ arh_fatima@hotmail.com 081 962 5872
  (  เขต 140  ) Achata Siriporn   Maturongpituck      
8 ประธานเขตเซอร์ร่า 140 ยอห์น แมรี่ บุญขีด  เรไร boonkeet_rerai@hotmail.com 056  224 452
  (เขต 140 / นครสวรรค์) John Mary Boonkeet  Raerai   089 272 7277
9 ประธานเขตเซอร์ร่า 172 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ niphonsa@yahoo.com 081 9119522
  ( เขต 172 / นครราชสีมา) Mr. Mark  Niphon Saengpradab    
10 ประธานเขตเซอร์ร่า 194 เปาโล สมฤทธิ์   กายราช  Paul_somrit@yahoo.co.th 087 715 5020
  (เขต 194 / ท่าแร่) Mr.Paul Somrit  Kairat    
11 รองประธานสภาฯ ฝ่ายกิจกรรม ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ์  staya2550@gmail.com  086 112 3139
  (เขต 172 / จันทบุรี) Mr.Simom Sontaya  Witsapan    
12 รองประธานสภาฯ ฝ่ายกระแสเรียก ยอแซฟ วินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์ vinijv@outlook.com 081 831 1701
  (เขต 140 / กรุงเทพฯ) Mr. Joseph Vinij Vasupongpipat    
13 รองประธานสภาฯ ฝ่ายสมาชิก มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง rach0990@gmail.com 081 603 0990
  (เขต 194/ อุดร) Mrs. Maria Magdalena Rutchaneekul Puangpong    
14 รองประธานสภาฯ ฝ่ายสื่อสาร อันเดร วิชัย  บุญเจือ wichai2000@gmail.com 087 606 2321
  (เขต 172 / บางแสน) Mr. Andre Wichai Bunchua    
15 เลขา สภาฯ สตีเฟน ธวัช  อินอ่อน    093 538 3398
  (เขต 194/แม่พระฟาติมา ท่าแร่    ) Stephen  Thawat  In ahon    
16 ผู้ช่วย เลขา สภาฯ ฟรังซิส เซเวียร์ เจษฎางค์กูล  พวงผ่อง jad3357533@gmail.com 081 335 7533
  (เขต 172/ ศรีราชา ) Francis Savier Jaddangkul  Puangpong    
17 เหรัญญิกสภาฯ มารีอา ทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช thipakorn.r@hotmail.com 086 900 1962
  (เขต 140 / กรุงเทพฯ) Miss Maria Thipakorn Rueangwutthichanapuet    
18 กรรมการ  ยอร์ช พิเชษฐ์  รุจิรัตน์ pr.pichet3330@gmail.com 081 943 1658
  (อดีตประธานเขต 140 / บ้านโป่ง) Mr. George Pichet Ruchirat www.rotary3330.net  
19 กรรมการ ยอห์นบัปติส จำรัส  รุ่งรัชกานนท์ jumras_2005@hotmail.com 081 977 3876
  (อดีตประธานเขต 194/อุบลฯ) Mr. John Baptise Jamrus Rongratchakanon   090 565 6645
20 กรรมการ ยอห์น บัปติส วีระ  ธาราสิงห์   tharasing@hotmail.com 094 387 1515
  (อดีตประธานเขต 172 / จันทบุรี) Mr.John Baptist  Weera  Tarasing tikwilawan@gmail.com 092 278 7791


เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือ

 • ทำนุบำรุงและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสoจักรคาทอลิก และรณรงค์ให้       คริสตชนเห็นความสำคัญของกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสนจักร
 • เสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาของสมาชิก ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามกระแสเรียกแห่งการรับใช้แบบคริสตชน
 • เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย สามเณราลัย และองค์กรอี่นๆทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณทล ที่เกี่ยวข้องกับงานอภิบาลกระแสเรียกการเป็นสงฆ์
  และนักบวช ในประเทศไทย
 • เสริมสร้างความศรัทธาแห่งชีวิตจิตของสมาชิก  ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์
 • สื่อสาร ให้สมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า ทราบถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • ช่วยเหลือสมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า  เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน
 • ส่งเสริมงานการขยายฝ่ายสมาชิกภาพและการจัดตั้งกลุ่มใหม่ ให้ความช่วยเหลือประธานเขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าที่กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่
 • เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มเซอร์ร่าต่างๆในประเทศไทยกับเซอร์ร่าสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอร์ร่าใน  เอเชีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร                
 • ประสานให้เขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าในประเทศไทยร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • จัดหา คู่มือและแปล แบบฟอร์ม รายงานความคืบหน้า  เอกสารจำเป็นต่างๆจัดพิมพ์โดย เซอร์ร่าสากลและสภาเซอร์ร่าประเทศไทย  
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งพิมพ์และประกาศ อิเล็กทรอนิกต่างๆ เพื่อส่งข่าวสารให้แก่เซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ สำหรับสภาเซอร์ร่าประเทศไทยและต่อมวลสมาชิก

 

Back to Homepage