สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand

ข้อมูลเซอร์ร่า
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
รายงาน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2020

จํานวนเขต 3 เขต
จํานวนกลุ่ม 26 กลุ่ม ไม่รวมกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 779 คน


ตาราง 1 จำนวนสมาชิกปี 2020
ตาราง 2 จำนวนสมาชิกปี 2012
ตาราง 3 จำนวนสมาชิกปี 2007

สมุดรายชื่อสมาชิกเซอร์ร่า ปี 2020

Back to Home Page