รายงานกิจกรรมกลุ่มกลุ่ม ปี 2020-2021

เขต รายงานต้นปี (กค. - ธค. 2020)
รายงานปลายปี (มค. - มิย. 2021)
หมายเหตุ
140

กลุ่มกรุงเทพฯ
กลุ่มเชียงใหม่
กลุ่มบางนกแขวก
กลุ่มประจวบ
กลุ่มนครสวรรค์
กลุ่ม บ้านโป่ง
กลุ่มพิษณุโลก
กลุ่มแม่แจ่ม
กลุ่มลพบุรี
กลุ่มวิเขียรบุรี
กลุ่มเซนต์หลุยส์

กลุ่มกรุงเทพฯ
กลุ่มเชียงใหม่
กลุ่มบางนกแขวก
กลุ่มประจวบ
กลุ่มนครสวรรค์
กลุ่ม บ้านโป่ง
กลุ่มพิษณุโลก
กลุ่มแม่แจ่ม
กลุ่มลพบุรี
กลุ่มวิเขียรบุรี
กลุ่มเซนต์หลุยส์

 
172

กลุ่มเซนต์จอห์น
กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มนครราชสีมา
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา

กลุ่มเซนต์จอห์น
กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มนครราชสีมา
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา

 
194

กลุ่มอุดรธานี
กลุ่มอุบลราชธานี
กลุ่มมีคาอลท่าแร่
กลุ่มโพนสูง
กลุ่มซ่งแย้
กลุ่มช้างมิ่ง
กลุ่มหนองค
กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
กลุ่มขอนแก่น
กลุ่มฟาติมาท่าแร่
กลุ่มบ้านเซซ่ง

กลุ่มอุดรธานี
กลุ่มอุบลราชธานี
กลุ่มมีตาแอลท่าแร?่
กลุ่มโพนสูง
กลุ่มซ่งแย้
กลุ่มช้างมิ่ง
กลุ่มหนองค
กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
กลุ่มขอนแก่น
กลุ่มแม่พระฟาติมา
กลุ่มบ้านเซซ่ง

 

Go Top
Back to Homepage